Regulamin konkursu MarketingOn 'Kto pyta ten….wie”

Regulamin konkursu „Kto pyta ten…wie”
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorami konkursu o nazwie „Kto pyta ten …wie” zwanego dalej „Konkursem” Jest Agencja reklamowa Jedyna Taka zwane dalej „Organizatorem”. 2. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Marketing na luzie w serwisie społecznościowym Facebook.com pod adresem url: https://www.facebook.com/marketingnaluzie 3. Konkurs rozpocznie się w momencie opublikowania postu na profilu Marketing na luzie, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnikami Konkursu są wszystkie osoby, które wykonały konkursowe zadanie pod postem, który został opublikowany przez Organizatora na profilu w serwisie społecznościowym facebook.com. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które wykonały konkursowe zadanie pod postem konkursowym umieszczonym w serwisie społecznościowym pod adresem: facebook.pl/marketingnaluzie z wyjątkiem: a) pracowników Organizatorów, b) członków najbliższych rodzin pracowników Organizatorów, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu w wymienionych w §1 ust. 1 miejscach.
§ 3. Przebieg Konkursu. 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na konkursowe pytanie w sekcji komentarzy do postu konkursowego. Uczestnik konkursu ma za zadanie „Napisać swoje pytanie jak chciałby prelegentowi konferencji MarketingOn”, która odbędą się 4 kwietnia 2019 roku, wraz z oznaczeniem prelegenta w komentarzu (o ile to możliwe, jeżeli nie to napisanie jego imienia i nazwiska).
2. Pytania nie branżowe, uznane za wulgarne, niestosowne, naruszające dobre obyczaje czy prywatne sfery prelegentów zostaną usunięte lub ukryte i nie będą brały udziału w konkursie. Osoby zadające takie pytania mogą zostać zablokowane i wykluczone z konkursu.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.
1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez jednoosobowe jury w postaci właściciela Agencji Reklamowej Jedyna Taka. 2. Nagrodzona zostanie osoba, która wykonała konkursowe zadanie. 3. Konkurs będzie trwać od momentu opublikowania konkursowego posta do niedzieli 03.03.2019 roku do godziny 24:00). 4. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na profilu Marketing na luzie w serwisie społecznościowym Facebook.com pod adresami wymienionymi w §1 ust. 3 w ciągu 3 dni od zakończenia głosowania. 5. Nagrodzone osoby mają obowiązek skontaktowania się z Organizatorem Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym Facebook.com 6. Nagrodzony uczestnik Konkursu zobowiązany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od opublikowania wyników Konkursu wysłać w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.com wiadomość zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię i nazwisko, adres mailowy.
§ 5. Nagrody.
1. Nagrodzony zostanie jeden Uczestników Konkursu. 2. Nagrodą jest jednoosobowa wejściówka na konferencję MarketingON, która odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku w Bydgoszczy, wraz z wszelkimi benefitami, jakie posiadać będą wszyscy uczestnicy konferencji.
3. Nagroda konkursowa zostaną wydane w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce. 4. Jeżeli nagrodzona osoby nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 5. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 200), przy czym, jeżeli w związku z wartością nagrody po stronie Zwycięzcy Konkursu powstaje obowiązek podatkowy, koszt podatku zobowiązany jest pokryć Zwycięzca Konkursu przed wydaniem Zwycięzcy nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi potwierdzenie uiszczenia należnego podatku z tego tytułu. W tym przypadku obowiązują przepisy Art. 21 ust.1, pkt 68, które zwalniają laureatów z odprowadzenia podatku od nagród.
6. Organizator może przyznać laureatom oraz osobom spoza nagradzanych miejsc dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika. 7. Nagroda będzie do odbioru w dniu imprezy nie wcześniej niż na 60 minut przed otwarciem konferencji.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy wysyłać drogą mailową wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: marketingnaluzie@gmail.com z dopiskiem Konkurs „Kto pyta…ten wie” . Reklamacje należy składać w terminie 10 dni od daty opublikowania listy zwycięzców. 2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w terminie 10 dni od otrzymania reklamacji, na adres wskazany w wiadomości mailowej zawierającym reklamację.
§ 7. Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych. 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem Konkursu. 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora. 5. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Organizator ma prawo udostępnić dane partnerom oraz sponsorom wydarzenia. 6. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
NOTA INFORMACYJNA
1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja reklamowa Jedyna Taka z siedzibą w Barcinie (88-190) przy ul. Artylerzystów 27/40 (dalej: „my”), Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 697770279, e-mail: marketingnaluzie@gmail.com.
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.
2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowopodatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowopodatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE? W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców: •naszym upoważnionym pi współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki, •podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych •sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE? Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Jeśli w związku z udziałem w konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach). W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH? W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień. Posiadasz prawo do: •żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, •wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego, •wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód, •przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody. Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.